Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
U_01_2021/2022 - Zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/2022
U_02_2021/2022- w sprawie wyrażenie opinii w sprawie organizacji pracy szkoły
U_03_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
U_04_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
U_05_2021/2022 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
U_06_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego
U_07_2021/2022 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce
U_08_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2021/2022
U_09_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z wychowania do życia w rodzinie
U_10_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną
U_11_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody Starosty Słupskiego
U_12_2021/2022 - W sprawie przyjęcia, w porozumieniu z Rada Rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022
U_13_2021/2022 - W sprawie opinii dotyczącej programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2021/2022
U_14_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
U_15_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik mechatronik w roku szkolnym 2021/2022
U_16_2021/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej
U_17_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2022/2023
U_18_2021/2022 - W sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznego
U_19_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania uczniów do Stypendium Starosty w kategorii ALFA i OMNIBUS w roku szkolnym 2021/2022
U_20_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku.
U_21_2021/2022- W sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2021/2022
U_22_2021/2022 - W sprawie ustalenia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w ZSOiT w Ustce (oddział mistrzostwa sportowego) w roku szkolnym 2021/2022
U_23_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego, ucznia klasy IV T w zawodzie technik mechatronik
U_24_2021/2022 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego
U_26_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022
U_27_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej uczniów z jedną oceną niedostateczną

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 422324