Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
U_01_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023
U_02_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie organizacji pracy szkoły
U_03_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
U_04_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawach ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
U_05_2022/2023 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
U_06_2022/2023 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce
U_10_2022/2023 - W sprawie uchwalenia Statutu ZSOiT w Ustce
U_11_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce
U_12_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego i technikum w ZSOiT w Ustce w roku szkolnym 2022/2023
U_13_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2023/2024
U_14_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczących wniosków uczniów o skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się
U_16_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów klasyfikacyjnych i klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2022/2023
U_17_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce
U_18_2022/2023 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego
U_20_2022/2023 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024
U_21_2022/2023 - W sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Starosty Słupskiego za rok szkolny 2022/2023
U_22_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych
U_23_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną
U_24_2022_2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną
U_25_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną
U_26_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych
U_27_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną
U_28_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną
U_29_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną
U_30_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną
U_31_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 410437