Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020

Uchwała nr 27 ZSOiT/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego

 

 

Na podstawie art. 44m Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: