Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 14 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
z dnia 21 grudnia 2020 r.

 w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów

w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, art. 44k ust. 3 ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 14 września 2006r. nr 164, poz. 1154 z póżn. zm.) oraz Statutu i WSO Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: