Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 08 ZSOiT/2019/2020

Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 15 września 2020 r.

  w sprawie promowania do klasy programowo wyższej  ucznia z jedną oceną niedostateczną

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: