Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 07 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 w sprawie opinii w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych 

 

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: